SZZ Gebedsbrieven

Gebedsbrief december 2010

                                                                                                                                                             29 November 2010

 

Gebedsbrief voor December 2010,

 

Dit is al weer de laatste gebedsbrief voor 2010. Het was een druk jaar met ook een groot festijn hier in de RSA, nl. het wereld voetbal toernooi. De tijd gaat snel en we dienen het goed te gebruiken om vruchtbaar voor de Here te leven en om zijn werken te doen ( Efeze 2:10).

 

Laten  we  bidden voor Sibbele en Minke Meindertsma die graag voor een jaar willen komen werken in de zending  te Madadeni. Het probleem is dat we nog geen werk gevonden hebben voor Minke; zij is verpleegkundige en wil graag in die sector werken. We hadden bijna werk gevonden op een Christelijke School maar dat ging helaas niet door. Dus we zoeken naar een andere mogelijkheid. Graag uw voorbede want de tijd begint te dringen. Ze willen eind Maart begin April naar de RSA komen. Sibbele is afgestudeerd aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn en zal bij ons komen werken in de zending.

Laten we bidden voor het openen van de nieuwe wijk, Mavilakazini. Volgend jaar hopen we daar beginnen te werken . De tent zal waarschijnlijk worden gebruikt en verder zullen we gebruik maken van huis/hutbezoeken. Het is een wijk die erg groeit en nu is de tijd om daar naar toe te gaan. Laten we bidden dat we genoeg bezetting kunnen krijgen voor het committee die deze nieuwe wijk zal stichten.

 

Laten we bidden voor de gebedsweek die gehouden zal worden van de 16de tot de 23ste Januarie. Misschien dat David van Uganda weer kan komen om samen met ons deze gebedsweek te houden. We willen dan deze hele week gebruiken om te bidden voor het werk wat zal gedaan worden in 2011 en dan speciaal het werk wat zal worden begonnen te Mavilakazini. We verwachten dat de Here deze week van gebed en verootmoediging zal zegenen.

 

Ik wens jullie allemaal een goed 2011 toe met rijke zegeningen van onze Hemelse Vader. Hij blijft dezelfde maar wij dienen te groeien en te veranderen steeds meer naar het beeld van onze Heer en Verlosser en met als doel dat Zijn koninkrijk groeit.  Laten we ons toewijden aan Hem en met vreugde Hem dienen en liefhebben.

 

Groeten van al de broeders en zusters te Madadeni en Arbor Park.  

 

 

Gebedsbrief maart 2011

Gebedsbrief voor de maand Maart 2011,

Lieve broeders en zusters, vrienden en familie,

Het gaat goed hier in de zending. We hebben grote plannen en met de Daystar cursus worden de gemeenteleden opgeleid tot leiders van morgen. Het zijn vooral deze leden die erg actief zijn in de gemeente –het leiden van de zondagsschool en de jeugd-  en ook direct betrokken zijn bij de leiding van de gemeente te Lysta en de stichting van de nieuwe gemeente te emaVilakazini.

In de vorige gebedsbrief heb ik melding gemaakt van de toerustingcursus voor leiders die dit weekend gehouden zou worden.  Maar deze cursus is verzet naar 25-27 Maart en deze zal gehouden worden bij onze kerk te Lysta. Dus wil ik deze cursus graag nog een keer op het gebedslijstje zetten.

 

Het werk te  emaVilakazini is begonnen. We hebben een plek gekregen en nu gaan we water en stroom regelen. Kunene en Tebuho zullen het water verzorgen en ik zal de stroom aanvragen. Vorige week hebben we voor het eerst hutbezoeken afgelegd op deze plek. Dat ging goed en leden van de celgroep waren erg enthousiast om dit werk te doen. We spraken met de mensen en we hebben hen het evangelie uitgelegd aan de hand van de brugillustratie van Billy Graham.  De mens staat links op een verhoogde plaats en de Here staat op een andere verhoogde plaats en tussen de mens en God is daar en diepe kloof, vanwege de zonde. De mens probeert deze kloof te overbruggen met goede werken, andere geloven en het onderhouden van de wet maar de Here geeft de enige  overbrugging,  namelijk zijn Zoon, Handelingen 4:12 voor alle mensen en door  deze brug te vertrouwen , komen we bij de Here uit. Erg illustrerende methode en erg duidelijk.  Naast deze illustratie bidden we ook voor hen en nodigen we hen uit  om de tent te bezoeken die we binnen aanzienlijke tijd willen opzetten.  Graag gebed voor dit werk en de commissie die belast is met de gemeente stichting.

En het derde gebedspunt voor deze maand is het delegatiebezoek, van de broeders Cees Beumer, Dick Wijnands, Jaap Biersteker en Dirk Jan Dirkmaat. Zij hopen te arriveren op de 23ste Maart en vertrekken weer de 31ste. Laten we bidden voor een veilige heen- en terugreis en dat hun verblijf hier te Newcastle en Madadeni tot zegen mag zijn voor het zendingswerk . Het is een vol programma en laten we bidden voor kracht en wijsheid en de leiding van de Heilige Geest om de juiste besluiten te nemen zodat velen mogen breken met hun  oude en donkere verleden en mogen komen tot het  vreugdevolle leven met Jezus. Dit is niet een makkelijk proces, dit is een strijd en we zijn blij dat jullie ons hierin nabij willen zijn.

Baie dankie en de Here zal jullie gebedst(r)ijd voor ons rijkelijk zegenen;  tot wederhoor, Sietse

Gebedsbrief februari 2011

Broeders en zusters, vrienden en familieleden,

Ik hoop dat jullie het nieuwe jaar allemaal goed zijn begonnen en ik hoop dat jullie ‘n succes zullen maken van 2011. We willen danken voor het feit dat onze oudste zoon, Hans, is getrouwd met een Zuid-Afrikaans  meisje, Sindi, en dat mocht allemaal gebeuren op de 16de van December.

We hebben een goede gebedsweek mogen hebben  in Januari en dat was mede te danken aan onze gast uit Uganda, David Kayambadde. We waren allemaal onder de indruk van zijn onderricht en we zijn allemaal geraakt door zijn toespraken. Hij heeft veel over het gebed gesproken en over de liefde die getoond wil en moet worden.

Er zijn blijvende  vruchten, namelijk zij die  tot geloof zijn gekomen en we vragen graag voorbede voor mnr. Vilakazi (34), mw. Sibongile (26) en ‘meisje genaamd  Thembeni (14 jaar) dat ze mogen groeien in geloof.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen om te gaan evangeliseren te emaVilakazini een nieuwe wijk ongeveer 2km verwijderd van de wijk Lysta.  Zaterdag gaan br. Kunene en ‘n jongen van de gemeente (Tebuho) naar dhr. Vilakazi om een erf te kopen voor 500Rand. Daar zullen we dan de tent  neer zetten  en  daarin zullen we diensten gaan houden. Maar ook gaan we huisbezoeken afleggen. En, we gaan een commissie kiezen van leden van de kerk te Lysta die dan de eerste leden zullen worden van deze nieuwe wijk.  Deze commissie zal daar ongeveer 1-2 jaar zijn en als er dan een gemeente/wijk zal ontstaan, dan zal deze nieuwe wijk hopelijk worden bestuurt door leden van die nieuwe wijk en zullen de leden van deze commissie weer terug gaan naar de gemeente te Lysta.  Wilt u dit hele project in uw gebed bij de Here brengen?

Eind Februari hebben we een toerustingcursus die geleid zal worden door dr. Kriel, die zendeling is van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Vryheid,  en is georganiseerd voor de  -aspirant-  leiders in de kerk.  Deze cursus  heet ‘ZOE’ en het is het Griekse word voor ‘ leven’.  In deze drie daagse cursus zal hun geleerd worden wat het ware geestelijke leven is wat de Here voor ogen heeft.  Ik zelf heb deze cursus al gedaan in Nelspruit en dit was erg persoonlijk en ook motiverend. Een heel nuttige cursus voor leiders in de kerk.  In de gemeente Lysta zullen zij die de ‘Daystar’ cursus volgen uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze cursus en zij die zitting zullen nemen in die commissies te Lysta en emaVilakazini.  Verder zullen de  pastors Mokoena en  Zakwe, laatst genoemde is werkzaam  te Vryheid,  hun leiders brengen. Ook graag uw voorbede voor deze cursus die levens drastisch kan veranderen en hopelijk zal deze cursus er aan meewerken dat we goede leiders in onze gemeenten krijgen, die we heel erg dringend nodig hebben.

 Vriendelijke groeten van allen betrokken in de zending. Sietse Veenstra.

 

Gebedsbrief november 2010

Ik wil graag danken voor wat de Here doet in mijn leven en dat heeft vooral te maken met het feit dat Hij mij een mentor heeft gegeven ten aanzien van kerkplanting. Ik ben blij met zijn inzetten en de visie die ik nu heb.  Veel dingen zijn nu veel duidelijker. Ik zal een voorbeeld noemen:  ik zie nu dat kerkplanting gedaan wordt door een team en niet door een man, de zendeling. Maar daarover meer in de gebedsbrief.

Het einde van het jaar is weer in zicht en  dus is het weer tijd voor het kerstspel dat altijd wordt opgevoerd  tijdens de afsluitingsdienst van het jaar. We zijn al wat begonnen als leiding, maar het grote ding is  dat we dit jaar het roer willen omgooien. We willen niet een kerstspel downloaden van internet maar ons eigen kerstspel opstellen, samen met de kinderen. Dus al pratende met de kinderen, komen tot een kerstspel wat we willen opvoeren. Misschien dat we dat gaan doen in groepjes van verschillende  leeftijden.  Graag voorbede voor deze nieuwe aanpak.

Zoals ik boven al heb geschreven, is het aanbevelenswaardig om een  commissie in het leven te roepen die verantwoordelijk zal zijn voor de kerkplanting. Maar ook te Madadeni hebben we een commissie  gekozen die verantwoordelijk zal zijn voor de aansturing van de wijk Madadeni. Dit zijn staatmakers in de gemeente die belast zijn met het runnen van deze gemeente. In de toekomst zal deze commissie vervangen worden door ambtsdragers, zoals ouderlingen en diakenen. Laten we bidden dat deze commissie –gedeeltelijk in het spoor van aanstelling van de Levieten om de priesters te helpen in het Oude Testament- samen met mij de lasten van het leiden van de gemeente zullen dragen zodat deze commissie het in de toekomst zonder mij kan  wanneer ik met pensioen ga.  Deze commissie zal dan weer een commissie kiezen die belast zal zijn met gemeente stichting in een nabij gelegen plek. Zeg maar een evangelisatie commissie. Het verschil met de Nederlandse zetting is dat deze commissie zal evangeliseren maar dan vervolgens door zal gaan om een gemeente te planten/stichten. En zo zijn we als vanzelf bij ons derde gebedspunt beland. 

Een week geleden kwamen we in een nieuw gebied waar pas twee van onze leden zijn gaan wonen; we moesten er  mieliemeel (maïsmeel) afleveren. Tot onze verbazing zagen we een grote pasgebouwde nederzetting van zinkplaten hutten/huizen. Er was geen kerk te zien  en deze mensen wonen ver van andere wijken, c.q. kerken. Dit is een ideale situatie om een nieuwe wijk te stichten en daar waren allen die bij mij waren het mee eens.  Laten we bidden dat dit planting werk veel vrucht mag dragen. Nu we dus niet meer werken te Arbor Park, hebben we meer tijd en middelen om dichterbij een nieuw werk te beginnen. De naam van deze plek is emaVilakazini. Dit is een achternaam en  betekent ‘bij de mensen die Vilakazi heten’.

Mag de Here jullie rijkelijk zegenen en jullie vervullen met blijdschap want het is gaaf om van Hem te zijn. Sietse Veenstra namens de broeders en zusters te Madadeni en Newcastle.

Gebedsbrief augustus 2010

-          Groei in de wijk Arbor Park

Afgelopen Maandag tot en met Woensdag zijn we naar een kerkplanting seminar geweest en het was erg opbouwend en inzichtgevend. Ik was met de  zusters Kunene, vrouw van Kunene die mijn evangelist is,  en zuster Masondo. Beiden zijn leiders binnen het vrouwen werk. We hebben veel geleerd (haast te veel) en veel konden we gebruiken omdat het specifiek ging over het stichten van een andere gemeente met behulp van een bestaande gemeente. Eerst moeten we de gemeente van Madadeni laten delen in de visie dat kerkplanting belangrijk is en dat we Arbor Park als onze dochter moeten gaan zien die nog hulp nodig heeft. Daarna moet er een team gekozen worden van sleutelfiguren in de bestaande kerk die mee gaan helpen  om Arbor Park verder te doen groeien.  We zijn natuurlijk al een tijd bezig te Arbor Park maar een team zal helpen. Laten we bidden dat we een vier of vijftal gemeenteleden krijgen uit Madadeni en hopelijk een of twee van de Dopperkerk van Newcastle die het voelen als een door de Here gegeven opdracht om hier aan mee te werken .

-          Stage van Sibbele Meindertsma in de zending bij ons

Even voorstellen: Sibbele is getrouwd met Minka en heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn. Als zoon van Pier Meindertsma, mijn vriend, vroeg hij of hij bij ons kon gaan stage lopen voor een jaar. Ik heb hierop ja gezegd. En mijn hoop is dat hij zal gaan werken te Arbor Park maar het probleem daar is dat deze gemeente erg ‘strikt’ gereformeerd is en ze zullen waarschijnlijk zeker problemen hebben als zij horen dat hij Baptist is. Laten we bidden dat we duidelijkheid krijgen over deze zaak en hoe om dit op te lossen. Daarnaast graag gebed voor al de andere praktische regelingen die getroffen moeten worden zoals huisvesting, werk voor Minka als verpleegster, visa, transport en dergelijke. 

-          Gebed om vuur van het Evangelie

Het evangelische vuur willen we meer laten branden door elke tweede week met de mensen , die gewoonlijk Maandag middag naar de gebeds bijeenkomst komen, naar het zieken huis te gaan om daar te bidden voor de zieken. We hebben gezien dat de geestelijke en emotionele nood aldaar groot is en daarom willen we graag vaker hier naar toe gaan. 

Daarnaast willen we als celgroep ook meer huizen gaan bezoeken in de omgeving waar we wonen. Zeg maar elke derde week gaan we bezoeken afleggen om mensen op te roepen in de Here te geloven en Hem te gaan volgen.

Eerst maar weer tot zover. Excuses dat ik weer aan de late kant ben met deze gebedsbrief. Een vriendelijk broedergroet namens allen in de zending te  Madadeni. Sietse Veenstra.  

Gebedsbrief juni 2010

De maand Mei hebben we doorgebracht in Nederland en ik heb geen contact gehad met de broeders en zusters in Madadeni.  Ik vertrouw er op dat het goed is gegaan maar dat zal ik Vrijdag wel horen. Ik moet zeggen dat het verblijf in Nederland ons erg is bevallen. De hartelijkheid waarmee jullie ons hebben ontvangen was geweldig! Alle diensten waren erg bemoedigend, alleen was ik niet blij dat we de gemeenten Alkmaar en Haarlem niet hebben kunnen bezoeken maar de volgende keer hopen we vier weken te komen zodat we alle gemeenten bij langs kunnen gaan. Misschien is het een idee om  ook andere gemeenten te bezoeken om hen ook te vertellen van ons/Gods werk wat we doen in en rondom Newcastle.   Graag willen we jullie vragen om te danken voor het geslaagde verlof en bidden voor de volgende punten: ·         Dat de Pinkster geest blijvend in ons mag werken en dat we door de Geest geleid worden en als Geest vervulde kinderen van God leven die in vuur en vlam voor Hem staan dat zijn Rijk uit wordt gebreid. ·         Dat het kerkplantingsproces in Madadeni en in Arbor Park goede voortgang mag hebben en dat we daarna spoedig mogen overgaan tot het starten van onze derde wijk, Johnstone waar waarschijnlijk het Drop In centrum zal worden gebouw. Daartoe hebben we mannen nodig en er zijn  al een aantal maar dat dezen ook daadwerkelijk leiders in onze gemeente zullen worden.Nogmaals hartelijk dank voor jullie hartelijkheid en ik hou van jullie allemaal en Gods zegen en tot wederhoor. Van Herolina en Sietse, die gisteren erg hebben genoten van de Elfsteden Tocht en baie dankie voor alle sponsoren! Als jullie in de RSA komen, dan mogen jullie onze plek in Vryheid niet overslaan.

Gebedsbrief maart 2010

Gebedsbrief voor de maand Mei 2010 Wat je zo snel vergeet om voor te danken en aanneemt als iets vanzelfsprekends, is onze gezondheid! Laten we goed passen op onze tempels door gezond te eten en voldoende sport te doen. Wat je preventief kunt doen is altijd beter dan genezing als je ziek bent en dan is het veel duurder en maakt veel meer inbreuk op je agenda. En als je nu al bewust leeft dan geniet je er direkt al van. Dank U Heer voor onze gezondheid! En we willen de Here ook danken voor de vele malen dat hij onze gebeden heeft verhoord. Hij is een horende en verhorende Heer! En laten we de zieken voor de Here brengen:-oma Ntshangase met haar pijnlijke  knieen,- oma Kunene met haar hoge bloeddruk en haar suiker ziekte,- zuster Thabede –moeder van Dumisane- die veel last heeft van een bloeddruk die veel te hoog is,- de zusters en broeders die HIV-positief zijn, want deze ziekte  leg t een extra last op hun schouders,- oma Mokoena –moeder van George, die bij ons gewerkt heeft-  die regelmatig ziek is.Het tweede gebedspunt is ons verlof naar Nederland.Dat de reis goed mag verlopen –dat ik niet weer het paspoort vergeet!- en we veilig mogen reizen in Nederland. Laten we hier ook bidden voor een auto voor ons, tijdens het verlof want die is nog niet beschikbaar. Dat de diensten in jullie kerken bemoedigend en opbouwend mogen zijn en dat de Here ons wil vullen met zijn Geest zodat we Hem  met vrijmoedigheid en vreugde  dienen. Dat de vergaderingen die we houden ten behoeve van de zending, het werk in Newcastle ten goede komt en veel mensen nog mogen ingaan in een leven met Christus met al zijn volheid en vreugde.  Het derde gebedspunt is gericht op de achterblijvers. Dat vooral Kunene  en de andere leiders goed mogen voort gaan zonder te veel verstoringen in de tijd dat ik in Nederland ben. We hebben al regelingen getroffen betreffende het preken,  vervoer en het leiden van de verschillende groepen en dat dezen goed mogen uitwerken.   Dan kan ik nu inderdaad deze gebedsbrief afsluiten met het zeggen van tot ziens in Nederland in de komende weken. We zien er naar uit om jullie te zien en hopelijk zien jullie er naar uit om ons te zien. Gods zegen gewenst namens de broeders en zusters van Madadeni en Arbor Park.

gebedsbrief februari 2010

Gebedsbrief voor Februari 2010 

Dit jaar hopen we dat we niet door allerlei ‘nonsens’ worden tegengehouden. Onze tegenpartij zit ook niet stil en juist  hier in de zending waar de strijd hevig is. Het gebed is dan een machtig wapen en we hopen ook voor dit jaar weer op jullie ondersteuning.  Naast gebed is daar nodig  een toegewijd leven aan de Here. Het is zoals ons spreekwoord zegt, ‘bid en werk’. Laten we ons binden aan Psalm 127: 1-2, dat we voluit voor de Here willen leven zonder  compromissen te sluiten met de wereld.

 Dumisane

Laten we deze broeder aan de Here opdragen; hij is toegewijd en heeft zich er op toegelegd om een grote rol te spelen in het Koninkrijk van de Here. Maar zo jong als hij is, heeft hij als enig iemand anders, zaken die bijgeschaafd moeten worden.  Hij heeft de neiging om eigenwijs/trots te zijn.  En dat is jammer maar er moet aan gewerkt worden. Willen jullie met ons bidden voor deze broeder, want zonder twijfel  heeft deze  jongen de capaciteit om vruchtbaar voor de Here te zijn. Bezoekwerk te Arbor ParkWij, Kunene en ik, gaan elke Donderdag werken te Arbor Park en dan gaan we in de morgen huisbezoeken  doen. De gemeenteleden bemoedigen,  maar we gaan ook evangelisatie werk doen,  door gewoon contacten te leggen met de mensen die we daar ontmoeten  in Arbor Park. We gaan aanbellen bij de huizen om een gesprek aan te gaan, en/of we gaan naar de kroeg en we gaan daar met ons drankje (geen pilsje!)  gesprekken  aan met de mensen aldaar. Laten we bidden dat we geleid worden om bij de juiste mensen uit te komen die  een bemoedigend, oproepend gesprek nodig hebben. 

Gedragscode

in de gemeenteIn onze gemeente is een soort van gedragscode gegroeid. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat het belangrijk is dat iemand die gelovig is, dit verteld aan de overige gezinsleden. In onze context met vooroudergeesten verering  is het belangrijk dat  we een lijn trekken. Wij hebben gedacht dat het goed is dat onze leden zeggen  aan anderen in het gezin dat ze afzien van deze heidense rituelen. Daarnaast is de gedachte opgekomen dat we oudere gemeenteleden helpen bij het regelen van hun begrafenis. We zorgen ervoor dat ze alles geregeld hebben zoals begrafenis ondernemers en zo. Maar ook geestelijk. Wij vragen deze oudere leden om met hun familie te regelen hoe ze begraven willen worden. Het is namelijk onder de Zulu’s  het gebruik dat de heidense rituelen het slachten van een bok vereisen. Wij vragen , in het bijzonder de oudere leden, om met de familie dit ritueel te bespreken en dat ze zeggen dat ze christelijk willen begraven worden. Zonder het slachten van een bok ter gelegenheid van de vooroudergeesten. Dit is erg  gebonden aan de situatie van onze broeders en zusters of dit mogelijk is of niet. Maar niet geschoten is altijd mis; we moeten proberen in overleg met anderen te komen tot een leven waarin de Heer wordt geëerd en dat we niet weglopen voor de moeilijke  zaken. Laten we bidden dat we komen tot goede regelingen omtrent deze zaak omdat de voortgang van het Evangelie er mee gemoeid is.  

‘Baie dankie vir julle gebedsondersteuning!’

gebedsbrief december 2009

Nieuwsbrief – Zending Madadeni

Jaargang 7 nummer 5                                                                                                                                    Vrijheid, 26 november 2009

 


 

De leiders in de zending

Een leider te zijn is een groot, mooi en zwaar werk. Een leider in de kerk heeft de wens dat de kerk groeit in diepte en in aantal. Die leiders heb ik gelukkig maar ja daar is alles nog niet mee gezegd. Dan moet je werken aan coaching. Dat doen we door middel van het bijbelschool­materiaal aangeboden in de iKhwezi (oftewel Morgenster) cursus. Kunene en Dumisane zijn daar ook lid van. Dumisane is nog jong en impulsief, maar is intelligent en gemotiveerd. Kunene is betrouwbaar en heeft een zacht karakter, erg goede kenmerken voor een ouderling. Daarnaast begeleid ik hen persoonlijk door hun gebedspartner te zijn. Elke week komen we bij elkaar en delen we de zaken die een rol spelen in onze levens, we overhoren elkaar de bijbelverzen die we uit het hoofd willen leren en bidden voor elkaar. Zo probeer ik een goed contact met hen te houden. Van tijd tot tijd als de gelegenheid daar is dan gaan we soms voor een week naar een tent actie om te zien hoe onze collega’s in het evangelisatiewerk opereren. Dit is ook een inspiratiebron voor hen, zoals het was voor mij toen ik een keer een week met een tent ben mee geweest omdat je een week optrekt met mensen die zich voor 100% toegewijd hebben aan de verspreiding van het Evangelie. Laten we bidden dat we meer leiders krijgen. Deze Morgenster bijbelcursus is niet alleen voor deze twee leiders, alle gemeente­leden worden er toe uitgenodigd en momenteel zijn er ongeveer 8 die regelmatig komen. Drie zusters en nog twee jongeren. Hopelijk kunnen we door zo op te treden meer leiders krijgen in de kerk met een liefde voor de verspreiding van het Evangelie.  

Zondagsschool Kerstspel

We hebben via de Methodist Church te Vrijheid een spel gekregen wat ook wel geschikt is voor onze kinderen. Het bevat veel zingen en een niet te lang spel met veel karakters. Ideaal voor ons want wij hebben ook veel kinderen en ze houden erg veel van zingen en vooral nieuwe liedjes. Nou hopelijk gaat het zingen van Engelse liedjes hen goed af want dat is wat we gaan doen. Laten we hier voor bidden. 

Plannen/dromen voor 2010

Drop-In CentrumWe vertrouwen de Heer in de voorziening van de nodige financiën voor de bouw van dit gebouw. Dan kunnen we ook beginnen te werken aan een nieuwe wijk te Lysta. Want dit gebouw zal Zondags ook gebruikt worden voor kerkdiensten.  Een programma voor de jeugdDumisane hoopt volgend jaar met een jeugdgroep te kunnen beginnen. Een programma voor de kinderen van 14-16 jaar.Ik zie de nood voor een programma voor deze leeftijdsgroep. Met deze kinderen willen we dan al serieus gaan nadenken over zaken die hun raken, zoals verkering, sex, vriendschappen en andere zaken, maar natuurlijk ook de nood om te groeien in hun relatie met de Heer. Groei in de gemeente te Arbor ParkDit betekent dat we daar minstens een volle dag moeten werken per week. Dit zal waarschijnlijk bestaan uit huisbezoeken, celgroepwerk, zondagsschool en andere toerustingssamen­komsten.  Verlof in 2010Herolina, Hielke en ik komen weer naar jullie toe; zoals het nu lijkt drie weken voor Pinkster en na de Pinkster gaan weer terug naar de RSA.  ConferentieDat we met Pasen en/of met Kerst een conferentie organiseren voor de toerusting van de gemeente. Zeg maar een paar dagen.Ook Nqutu is bezig met plannen om jaarlijks weer een toerustingdag te organiseren voor de leiders in de kerk. Ik hoop dat wanneer u plannen maakt voor 2010 dat u ook denkt aan hoe u/jij met je gaven kunt werken aan de verspreiding van het Evangelie in uw/jouw stad of dorp. Groeten vanuit de zending. S.J. Veenstra.


 

ds. S. Veenstra     P.O.Box 1651     Vrijheid 3100     Zuid-Afrika   -   e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi