Eerst even dit

Eerst even dit . . .

Wormer is een voormalige zelfstandige gemeente in de Zaanstreek, in de provincie Noord-Holland. Het dorp ligt aan de oostzijde van de rivier de Zaan, tegenover Wormerveer, en vormt sinds 1991 samen met Jisp, Neck, Oostknollendam, Spijkerboor en Wijdewormer de gemeente Wormerland. Tot het dorp behoort ook de buurtschap Bartelsluis, dat op de grens is gelegen van het dorp en de Engewormer. Aan het Oosteinde verbindt Het Weiver de dorpen Wormer en Jisp met elkaar. (bron: Wikipedia) Van Wormer naar Jisp rijdend passeert men De Wijngaard, het gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wormer aan de Dorpsstraat 134a.

Eerst even dit ...

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. (Romeinen 8:34)
 
Hij pleit voor ons

Christus is de levende Heer! Aan Gods rechterhand in de hemel is hij nu. En daar zit hij niet werkloos, maar hij is dag in dag uit bezig met de zorg voor Gods kinderen op aarde. Bij die zorg voor ons hoort ook dat hij voor ons pleit, dat hij het voor ons opneemt, dat hij voorbede voor ons doet. Als ik daarover ga nadenken, dan word ik daar weer stil van: dat Jezus bij God in de hemel is en daar voorbede voor ons doet. Ik vind het vaak moeilijk om te bidden, ik kan de goede woorden soms niet vinden of ik kom er soms gewoon niet aan toe. En als ik voel hoezeer ik daarin tekort schiet, dan stemt het me diep dankbaar dat Jezus niet afhaakt als ik dat wel heb gedaan. Hij gaat door met bidden en pleiten. Hij vraagt aan de Vader voortdurend om de zorg die ik nodig heb en de vergeving, genezing en bevrijding waar ik niet zonder kan. (Jos Douma)

Eerst even dit ...

Regelmatig komt in de preken in De Wijngaard het thema "Het Koninkrijk van God" voor.
Dat loopt a.h.w. als een rode draad door de preken heen.
Hoe belangrijk dat thema is wordt meteen duidelijk als we horen hoe Jezus zijn prediking begint. Dat lezen we in Marcus 1 vers 15: Dit is wat Jezus zei: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws."
Wij proberen steeds weer te ontdekken wat nu dat goede nieuws van het koninkrijk is. Dat koninkrijk waarvan Jezus zei dat het nabij was en waarvan we geloven dat het er is. Tegenwoordige tijd.
Jos Douma schrijft daar over: Over het algemeen gesproken is het koninkrijk onder gereformeerde christenen helemaal niet het alles verbindende centrum van verkondiging en geloofsbeleving. Dat centrum wordt eerder gevormd door de gedachte dat Jezus op aarde is gekomen om te sterven voor onze zonden. En in een al wat verder achter ons liggend verleden werd het allesbeheersende centrum van verkondiging en geloofsbeleving gevormd door noties als verbond, doop en kerk. Dat is inmiddels niet meer het geval en ik heb de indruk dat er een geloofsbeleving en verkondiging is gaan stromen die veel meer Christus als middelpunt heeft. Prachtig!
Maar als Christus het middelpunt is van de verkondiging, dan is de vraag dus heel relevant wat in zíjn verkondiging en werk centraal stond. En daarover is geen twijfel mogelijk: dat is het koninkrijk van God!

Eerst even dit . . .

Aan het kruis vinden we de man die zijn vijanden liefheeft, de man wiens gerechtigheid overvloediger is dan die van de Farizeeën, die rijk zijnde arm wordt, die zijn hemd geeft aan wie hem de mantel afnam, die bidt voor degenen die hem vervolgden.
Het kruis is geen omweg of een oponthoud op de weg van het koninkrijk, noch is het de weg tot het koninkrijk; het is de komst van het koninkrijk zelf.
(John Howard Yoder)

Eerst even dit ...

De Veertigdagentijd is weer aangebroken. Deze tijd wordt ook wel de
'Vastentijd' genoemd. Wat is vasten?

Vasten is
vrijwillig afzien van iets
voor een bepaalde tijd
met een geestelijk doel.

Jezus' instructies over het vasten staan in samenhang met wat hij leerde
over geven en gebed. Het heeft er veel van weg dat er een bijna
onbewuste veronderstelling is dat geven, bidden en vasten alle drie deel
uitmaken van de christelijke vroomheid. Jezus ging er blijkbaar
van uit dat mensen vastten en dat ze alleen aanwijzingen nodig hadden
om het op de juiste wijze te doen. (Richard Foster)

Eerst even dit ....

Thermometer of thermostaat?

Een thermometer stelt de temperatuur vast, een thermostaat doe dat ook, maar schakelt de centrale verwarming in als het te koud dreigt te worden.

Zo kun je spreken van thermometer-christenen en van thermostaat-christenen.

Sommige christenen weten precies het geestelijk klimaat van hun gemeente. Ze praten erover hoe koud het er is, hoe kil iedereen doet. Enzovoorts.

Andere christenen voelen dat ook, maar gaan ervoor bidden. Schakelen de grote krachtcentrale van Gods liefde in. Ze zijn aanwezig in die gemeente met hun warme liefde voor en van Jezus. Je ziet mensen opbloeien in hun omgeving! De temperatuur begint te stijgen. Mensen krijgen er plezier in. Andere mensen zien het en sluiten zich aan. Zo komen gemeenten tot bloei. Daarom, thermostaat-christenen gezocht!’

Uit -Geloven gaat verder- een plakboek voor leerlingen van Jezus

van ds. Hans Esbach; uitgave van IBB en het Evangelisch Werkverband

Eerst even dit ...

We begrijpen allemaal dat je het hart van de kerk niet te pakken hebt als je spreekt over een kerkgebouw, over een kerkdienst, over een kerkorde – maar dat dat hart ergens anders in zit. Ik las daarover een verhaal met als titel: "De kerk op haar smalst": Wat moet er minimaal aanwezig zijn wil je van kerk kunnen spreken? Moet je een mooi gebouw hebben? Moet je een belijdenisgeschrift hebben? Moet je een predikant hebben? Moeten er minstens honderd mensen zijn? Al zoekend naar een antwoord werd in dat verhaal Matteüs 18:20 heel belangrijk: "Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden." De kerk is: een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden.

(uit een preek van ds. Jos Douma over de kerk)

Eerst even dit ....

Het is niet nodig dat wij het over alle dogma's met elkaar eens zijn, maar wel moeten wij de geesten kunnen onderscheiden.
De heilige Geest geeft ons de gave van onderscheiding. In deze tijd zullen velen proberen ons te misleiden. Wij moeten duidelijk onderscheiden wat tot ons komt van de heilige Geest en wat van de duivel is.
In Matteüs 24: 24 lezen we: Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Bid voortdurend om het inzicht van de heilige Geest. 
 (Corrie ten Boom in "Leven in vreugde")

Eerst even dit ....

Het jeugdwerk begint nog niet direct, maar toch wordt iedereen al uitgenodigd voor een leerzame avond met John Boekhout: WOENSDAG 5 SEPTEMBER AS.

Hij schreef het boek "Verantwoord Bijbelgebruik" en wil ons graag enthousiast vertellen over hoe hij het Woord van God mag onderwijzen. Wat dat betreft heeft hij niet alleen ervaring in ons land, maar is ook ver buiten onze landsgrenzen bekend en een geliefd spreker.

Deze avond hebben we lang geleden al belegd, omdat we graag horen van zijn ervaringen en enkelen van ons zijn boek ook voor een deel hebben bestudeerd.

Alle gemeenteleden hartelijk welkom! We beginnen om HALF ACHT.

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi