Artikelen

Toegankelijkheid

Goedemiddag dames en heren,

Fijn dat we vanmiddag, dinsdag 6 februari, met een kleine delegatie van het bestuur van het ‘Platform voor mensen met een beperking’, hier mogen zijn om ‘De Wijngaard’ te voorzien van een certificering omdat deze locatie goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Het Platform is een zelfstandige werkgroep en bestaat momenteel uit 6 personen met of zonder beperking. De doelstelling van het Platform is dat mensen met een beperking zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van alle openbare ruimtes in de gemeente Wormerland, maar ook van goede wegen en paden. Dit doel proberen we te bereiken door regelmatige controle op Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van o.a. openbare ruimten, en zo nodig de eigenaar of de gemeente erop te wijzen dat er iets mankeert om die doelgroep onbelemmerd te laten deelnemen aan de samenleving.

Vorig jaar oktober (2017) heeft de wethouder, mevrouw Fens, het startsein gegeven om locaties die voldoen aan de eisen van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid te certificeren. De herkenbaarheid van een dergelijke locatie is een sticker met ‘JA, hier is iedereen welkom’. Iedereen met een rollator, in een rolstoel of in een scootmobiel kan dan bij de entree al zien dat zij zonder belemmering van harte welkom zijn.

Ook deze kerk, de Wijngaard, voldoet aan de criteria van bereikbaarheid en Toegankelijkheid. Namens het Platform is het ons een eer en genoegen u dan ook graag de oorkonde te overhandigen.

Wormer, 6 februari 2018

 

 

 

toegangkelijkheid1

toegangkelijkheid4

toegangkelijkheid1toegangkelijkheid1

NGK

 

 

Feest in de Kerk

Feest in de kerk feb 2017

24 februari 2017

ANBI 2016

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de
Nederlands Gereformeerde Kerken

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Nederlands Gereformeerde kerk De Wijngaard te Wormer

Telefoonnummer (facultatief):

06-1629 9993  

RSIN/Fiscaal nummer:

821789788

Website adres:

www.wormer.ngk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Dorpsstraat 134a

Postcode:

1531 HP

Plaats:

Wormer

Postadres:

Dorpsstraat 134a

Postcode:

1531 HP

Plaats:

Wormer

 

De Nederlands Gereformeerde kerk te Wormer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Wormer.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

www.ngk.nl/beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, etc. De overige gegevens vindt u op deze website.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Baten en lasten over verslagjaar:  2016    
  begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
baten kerk      
Opbrengst uit bezittingen € 750,00 € 506,77 € 950,16
Bijdragen gemeenteleden € 86.200,00 € 88.292,57 € 84.279,93
Subsidies en overige bijdragen van derden € 3.000,00 € 2.785,00 € 2.908,75
totaal baten (a) € 89.950,00 € 91.584,34 € 88.138,84
       
lasten kerk      
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 59.300,00 € 58.950,71 € 58.685,41
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 5.225,00 € 5.580,75 € 4.160,27
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 7.000,00 € 7.001,54 € 6.989,40
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afchrijvingen) € 18.920,00 € 18.212,66 € 18.973,38
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 3.375,00 € 4.064,84 € 3.255,32
Salarissen (koster, organisten e.d.) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 1.030,00 € 628,35 € 593,24
totaal lasten (b) € 94.850,00 € 94.438,85 € 92.657,02
       
Resultaat kerk (totaal a-b) € 4.900,00- € 2.854,51- € 4.518,18-
       
baten diaconie      
Opbrengst uit bezittingen      
Bijdragen gemeenteleden € 5.350,00 € 6.295,96 € 6.176,47
Subsidies en overige bijdragen van derden      
totaal baten (c) € 5.350,00 € 6.295,96 € 6.176,47
       
lasten diaconie      
Bestedingen hulpverlening plaatselijk € 0,00 € 255,28 € 5.144,88
Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 936,00 € 936,00 € 936,00
Bestedingen hulpverlening wereldwijd      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Salarissen      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      
totaal lasten (d) € 936,00 € 1.191,28 € 6.080,88
       
Resultaat diaconie (totaal c-d) € 4.414,00 € 5.104,68 € 95,59

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI 2017

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de
Nederlands Gereformeerde Kerken

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Nederlands Gereformeerde kerk De Wijngaard te Wormer

Telefoonnummer (facultatief):

06-1629 9993

RSIN/Fiscaal nummer:

824169256

Website adres:

www.wormer.ngk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Dorpsstraat 134a

Postcode:

1531 HP

Plaats:

Wormer

Postadres:

Dorpsstraat 134a

Postcode:

1531 HP

Plaats:

Wormer

 

De Nederlands Gereformeerde kerk te Wormer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Wormer.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

www.ngk.nl/beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, etc. De overige gegevens vindt u op deze website.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Baten en lasten over verslagjaar:  2017    
  begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
baten kerk      
Opbrengst uit bezittingen € 450,00 € 120,00 € 506,77
Bijdragen gemeenteleden € 92.400,00 € 96.627,37 € 88.292,57
Subsidies en overige bijdragen van derden € 2.000,00 € 3.801,75 € 2.785,00
totaal baten (a) € 94.850,00 € 100.549,12 € 91.584,34
       
lasten kerk      
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 21.650,00 € 22.043,33 € 58.950,71
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 4.500,00 € 5.125,25 € 5.580,75
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 6.592,00 € 6.769,47 € 7.001,54
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afchrijvingen) € 18.397,00 € 19.026,42 € 18.212,66
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1.300,00 € 3.133,66 € 4.064,84
Salaris Jeugdwerker € 10.000,00 € 4.994,12 € 0,00
Zending Zuid Afrika (ZZA) € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 1.450,00 € 1.265,89 € 628,35
totaal lasten (b) € 75.889,00 € 74.358,14 € 94.438,85
       
Resultaat kerk (totaal a-b) € 18.961,00 € 26.190,98 € 2.854,51-
       
baten diaconie      
Opbrengst uit bezittingen      
Bijdragen gemeenteleden € 7.238,00 € 6.335,45 € 6.295,96
Subsidies en overige bijdragen van derden   € 3.342,33  
totaal baten (c) € 7.238,00 € 9.677,78 € 6.295,96
       
lasten diaconie      
Bestedingen hulpverlening plaatselijk € 4.300,00 € 8.664,50 € 255,28
Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 936,00 € 936,00 € 936,00
Bestedingen hulpverlening wereldwijd      
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Salarissen      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente      
totaal lasten (d) € 5.236,00 € 9.600,50 € 1.191,28
       
Resultaat diaconie (totaal c-d) € 2.002,00 € 77,28 € 5.104,68

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

StichtingZendingZuidafrika

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Stichting Zending Zuid-Afrika is een samenwerkingsverband van 6 Nederlands Gereformeerde Kerken in Zuid- en Noord-Holland.

Secretariaat
p.a. Faunastraat 19
1531WB Wormer
gironummer: NL60 INGB 0003 875157 Stg Zending Zuid Afrika

Op 2 februari 2003 zijn wij van start gegaan met het uitdragen van het evangelie in KwaZulu Natal  te Zuid-Afrika. Wij hebben reeds velen van de Here Jezus mogen vertellen en doen dit door middel van o.a.  Kerkdiensten, tentevangelisatie, zondagschool, groepsbijeenkomsten, hut- en ziekenhuisbezoeken.

Verder beheren we een drop-in centrum voor aids en weeskinderen.  5 dagen per week ontvangen tussen de 50 en 60 kinderen in de ochtend en avond een maaltijd en tevens hun medicijnen.  Ook is er een ‘volkstuin’ bij het complex. Vele buurtgenoten maken hier reeds gebruik van.  Ook de sociale dienst heeft hier een plek. Maandelijks verzorgen zij vele honderden voedselpakketten voor de allerarmsten. Er is ook een uitgifte punt voor medicijnen.

Het zendingsgebied is een township van de plaats New Castle in KwaZulu Natal. Deze plaats heet MADADENI. In dit township wonen ongeveer 1.000.000 Zulu's.          .

Waarom deze zending?

ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT DE RIJKDOM IN CHRISTUS OOK VOOR JOU IS, DAN WIL JE DIT VERDER UITDRAGEN NAAR HEN TOE DIE NOG NIET VAN DEZE RIJKDOM HEBBEN GEHOORD.

 En dan maakt het niet uit waar deze mensen wonen. Je wilt er alles aan doen om het bekend te maken. Wij mogen dit doen d.m.v. het afstaan van een predikant en zijn gezin aan het zendingsgebied te Zuid-Afrika. 

Onze predikant heet ds. S.J. Veenstra

Verder heeft onze predikant enkele helpers,  zoals een lerend ouderling Sibusiso. Het is een zelfstandige gemeente welke over een ‘eigen’ kerkenraad beschikt.

Elke maand  geven we in de  eerste week van de maand een gebedsbrief uit.  Hierin staan vele wetenswaardigheden en gebedspunten.  Verder houden we u op de hoogte d.m.v. regelmatig een ‘Tussendoortje’ met foto’s uit te geven.
Ook u kunt deze brieven per mail ontvangen indien u zich opgeeft op het volgende email adres: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws en informatie over de stichting is terug te vinden op de site : www.zendingzuidafrika.nl   Op deze site staan verder vele foto’s uit het zendingsgebied.

Subcategorieën

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

 

 

Contact

"De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

 

 

 

anbi