luisteren

contact icon

 

ANBI 2019

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de
Nederlands Gereformeerde Kerken

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Nederlands Gereformeerde kerk De Wijngaard te Wormer

Telefoonnummer (facultatief):

06-1629 9993

RSIN/Fiscaal nummer:

824169256

Website adres:

www.wormer.ngk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Dorpsstraat 134a

Postcode:

1531 HP

Plaats:

Wormer

Postadres:

Dorpsstraat 134a

Postcode:

1531 HP

Plaats:

Wormer

 

De Nederlands Gereformeerde kerk te Wormer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde kerk te Wormer.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

www.ngk.nl/beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, etc. De overige gegevens vindt u op deze website.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Baten en lasten over verslagjaar:  2019        
  begroting rekening rekening   Toelichting op samenstelling etc. van de opgenomen bedragen
  2019 2019 2018    
baten kerk          
Opbrengst uit bezittingen € 0,00 € 36,96 € 120,82   rente-opbrengsten
Bijdragen gemeenteleden € 81.900,00  €  82.884,38 € 88.598,90   vvb's + collecten + giften, incl t.b.v. ZZA 
Subsidies en overige bijdragen van derden € 16.500,00 € 13.983,42 € 3.462,78   Huur-opbrengsten kerkgebouw en pastorie
totaal baten (a) € 98.400,00 € 96.904,76 € 92.182,50    
           
lasten kerk          
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 34.300,00 € 21.629,71 € 31.382,08   traktementskosten (incl.vak.geld) + pensioenlasten + betaalde preekbeurten gastpredikanten
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 6.000,00 € 4.357,47 € 6.535,57 A Zie onderstaande specificaties
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 6.890,00 € 12.533,66 € 6.368,70   Kerkverband = omslagen Landelijke Vergadering en bijdrage pensioen emeritis predikant
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afchrijvingen) € 21.300,00 € 22.022,98 € 41.875,70   Kosten gebouwen (gr.onderhoud/ verz.premies/ gas-licht-waterkosten/ gem.- en watersch.lasten/ aanschaf zonnepanelen)
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1.930,00 € 2.293,75 € 2.499,38 B Zie onderstaande specificaties
Salaris Jeugdwerker € 0,00 € 0,00 € 2.615,71   Salariskosten: Jeugdwerker uit dienst in 2018
Zending Zuid Afrika (ZZA) € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00    
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 2.000,00 € 1.682,60 € 1.412,74 C Zie onderstaande specificaties
totaal lasten (b) € 84.420,00 € 76.520,17 € 104.689,88    
           
Resultaat kerk (totaal a-b) € 13.980,00 € 20.384,59 € 12.507,38-    
           
baten diaconie          
Opbrengst uit bezittingen         n.v.t.
Bijdragen gemeenteleden € 6.800,00 € 9.401,12 € 10.582,65   collecten diakonie + red een kind + eventuele giften voor deze doelen
Subsidies en overige bijdragen van derden   € 0,00 € 0,00   Teruggaaf lening
totaal baten (c) € 6.800,00 € 9.401,12 € 10.582,65    
           
lasten diaconie          
Bestedingen hulpverlening plaatselijk € 0,00 € 7.416,39 € 3.594,50   Verstrekkingen en overige uitgaven t.l.v. Diakoniekas
Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 936,00 € 936,00 € 936,00   Totaal maandelijkse bijdrage aan Stichting Red een Kind
Bestedingen hulpverlening wereldwijd € 4.000,00 € 3.875,00 € 3.900,00   Steunfonds Tünde
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk         n.v.t.
Salarissen         n.v.t.
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente         n.v.t.
totaal lasten (d) € 4.936,00 € 12.227,39 € 8.430,50    
           
Resultaat diaconie (totaal c-d) € 1.864,00 € 2.826,27- € 2.152,15    

 

A B C
Audiokosten € 336,97 Diverse onkosten € 795,82 Administratiekosten € 607,37
Doop/bel/huw.geschenken € 0,00 Reinigingsrechten € 675,49 Bankkosten € 598,17
Bijz.diensten € 535,57 Telefoonkosten € 647,56 Drukkosten CB € 68,65-
Bloemenkosten € 310,84 Reproductiekosten € 174,88 Papierkosten etc. € 0,00
Jeugdwerk € 1.822,07     Schoonmaakmiddel € 178,14
Kosten Gem.bijeenkomsten € 1.237,52     Givt kosten € 367,57
Kosten Kerkenraad € 64,50        
Wijkbijdragen € 50,00        
           
  € 4.357,47   € 2.293,75   € 1.682,60

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

yt live icon
Volg de live kerkdienst  hier

 

Of bekijk ze terug op ons  youtube kanaal

 

We zijn ook te vinden op Facebook

facebookicon

  NGK "De Wijngaard"

Dorpsstraat 134a,
1531 HP Wormer
06-1629 9993

<meer>

 

 

anbi